[:en]29. November 2019 | The actual board of Rosa Lëtzebuerg is inviting all its members and friends to our Annual General Meeting. Unfortunately, it will be this year even later than in 2018, but this with reasons. In the last two years happend a lot of minor and also major changes. Also is the date of an AGM dependent on the progress of our accounting agency, which has to check not just the balance of Rosa Lëtzebuerg but also for the Luxembourg Pride and Cigale.

Regarding the very late results of our accounting agency, we decided to combine AGM with our annual Christmas Dinner (which is not mandatory for a participation).

General informations: 29. November 2019
– AGM of Rosa Lëtzebuerg, 19.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)
Rosa Christmas Dinner, 20.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)

You want to become a member of the board?
At the AGM, the members will elect the new board of our association. With the energy and motivation during the last 12 months, there will be enough work for new board members. So if you are interested in becoming a full board member, just candidate by email to info@rosa-letzebuerg.lu.
If there are questions about a candidature or the work as a future board member: don’t hesitate and contact us!

Facebook Event: click here!

Restaurant Barnum,
61a Grand-Rue,
L-8510 Redange

[:de]29. November 2019 | Der Verwaltungsrat von Rosa Lëtzebuerg lädt alle Mitglieder*innen, Freund*innen und Unterstützer*innen ganz herzlich zur jährlichen Generalversammlung ein. Diese findet dieses Jahr leider etwas später statt: dies zum Einen aufgrund mehrerer größeren als auch kleineren Veränderungen innerhalb Rosa Lëtzebuergs, zum Anderen ist das Datum aber auch abhängig vom Fertigstellungsprozess des Jahresabschlussberichtes. In unserem Fall wird dieser durch einen externen Dienstleister angefertigt, welcher nicht nur die Bilanz von Rosa Lëtzebuerg, sondern auch die des Luxembourg Prides sowie natürlich des Informationszentrums CIAGALE kontrolliert.

Durch die entstandenen Verzögerungen seitens des Dienstleisters, haben wir uns dazu entschlossen, die Generalversammlung mit unserer traditioneller Weihnachtsfeier zu kombinieren. Eine Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist nicht obligatorisch, wir würden uns jedoch freuen, wenn ihr nach der Generalversammlung noch zum Essen bleibt! 🙂

General informations: 29. November 2019
– AGM of Rosa Lëtzebuerg, 19.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)
Rosa Christmas Dinner, 20.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)

Möchtest du Mitglied des Verwaltungsrates werden?
Während der Generalversammlung wird ebenfalls ein neuer Verwaltungsrat gewählt. Mit der Energie und Motivation der vergangenen 12 Monate wird auch genügend Arbeit für die kommenden Monate bleiben. Wenn du also interessiert bist, Rosa Lëtzebuerg nach vorne zu bringen, super!
Uns ist auch ganz besonders viel daran gelegen, dass möglichst alles Aspekte der LGBTIQ-Community im Verwaltungsrat vertreten sind: wenn du dich als lesbische Frau, schwuler Mann, Trans- oder Intersexperson, Bisexuelle*r, Alliierter oder als anders-queerer Mensch angesprochen fühlst, würden wir uns sehr über deine Kandidatur freuen.
Kandidaturen können jederzeit per eMail via  info@rosa-letzebuerg.lu an uns gesendet werden.
Wenn du noch Fragen zur Kandidatur oder der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat hast, zögere nicht und lass es un wissen!

Facebook Event: click here!

Restaurant Barnum,
61a Grand-Rue,
L-8510 Redange

[:fr]29. November 2019 |Le conseil de Rosa Lëtzebuerg invite tous ses membres et amis à notre assemblée générale ordinaire. Malheureusement, ce sera cette année encore plus tard qu’en 2018, mais cela pour des raisons: au cours des deux dernières années, de nombreux changements mineurs et majeurs se sont produits. La date d’une AGAO dépend également des progrès de notre agence comptable, qui doit vérifier non seulement le bilan de Rosa Lëtzebuerg, mais également celui de la Luxembourg Pride et de la Cigale.

En ce qui concerne les résultats très tardifs de notre agence comptable, nous avons décidé de combiner l’AGO avec notre dîner de Noël annuel (qui n’est pas obligatoire pour une participation à l’AGO).

Informations générales: 29. novembre 2019
– AGO de Rosa Lëtzebuerg, 19.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)
Rosa Christmas Dinner, 20.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)

Vous souhaitez devenir membre du conseil?
Lors de l’AGO, les membres éliront le nouveau conseil d’administration de notre association. Avec de l’énergie et motivation des 12 derniers mois, il y aura assez de travail pour les nouveaux membres du conseil d’administration. Donc, si vous êtes intéressé à devenir membre du conseil d’administration, il vous suffit de nous contacter par courriel à l’adresse info@rosa-letzebuerg.lu.
Si vous avez des questions sur une candidature ou sur le travail en tant que futur membre du conseil d’administration, n’hésitez pas et contactez-nous!

Facebook Event: click here!

Restaurant Barnum,
61a Grand-Rue,
L-8510 Redange

[:lu]29. November 2019 | De Conseil vu Rosa Lëtzebuerg invitéiert all Member*in, Frënd*in an Ënnerstëtzer*in op eis jährlech Generalversammlung. Leider fällt déi dëst Joer nach méi spéit aus ewéi d’lescht Joer. Zum Enge gouf et vill grouss a méi kleng Changementer, zum Aneren ass den Datum vun enger Generalversammlung och ofhängeg vun der Fäerdegstellung vum Keesserapport. An eisem Fall iwwerhëllt dëst en externt Organ. Heibäi musse gläich dräi Bilanen kontrolléiert ginn: dee vu Rosa Lëtzebuerg, dee vun der Luxembourg Pride esouwéi natierlech dee vun den CIGALE. An dat brauch Zäit.

Duerch déi Delaisen hu mir eis dofir entschloss, d’AGM mat eiser traditioneller Krëschtfeier ze kombinéieren. Dir sitt natierlech net obligéiert, u béiden Events deelzehuelen, och wa mer eis freeë géifen, wann dir no der Versammlung och fir e Mauffel géift bleiwen 🙂

General informations: 29. November 2019
– AGM of Rosa Lëtzebuerg, 19.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)
Rosa Christmas Dinner, 20.00 @Barnum (Rédange-sur-Attert)

Du wëlls Member vum Conseil ginn?
Op der Generalversammlung gëtt natierlech och de Conseil vu Rosa Lëtzebuerg erneiert. Mat der Energie a Motivatioun vun Conseilsmemberen aus deene leschten 12 Méint, wäert och genuch Aarbecht fir d’nächst Joer op eis duerkommen. Eis läit och ganz besonnesch vill dorunner, datt all Aspekt vun der LGBTIQ-Community bei Rosa Lëtzebuerg vertrueden ass. Wanns du dech also als lesbesch Fra, schwule Mann, Trans- oder Intersex-Persoun, Bi, Alliéierten oder anescht-queere Mënsch ugeschwoart fills, géife mer eis iwwert deng Kandidatur freeen!

Schéck dofir einfach e klenge Virstellungstext op info@rosa-letzebuerg.lu.
Wanns dir nach Froen ronderëm eng Kandidatur oder d’Aarbecht als Member vum Conseil hutt, zéckt net a frot eis ënnert der selweschter eMail!

Facebook Event: click here!

Restaurant Barnum,
61a Grand-Rue,
L-8510 Redange

[:]